Spausdinti

Deklaravimo tvarka

Primename, kad Klaipėdos miesto atliekų turėtojai, pageidaujantys deklaruoti komunalinių atliekų kiekius už ateinančius metus, turi užpildyti deklaraciją ir pateikti ją UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) Vietinės rinkliavos administravimo skyriui ne vėliau kaip iki lapkričio 30 dienos.

Deklaruoti gali tie mokėtojai, kurie privačios nuosavybės ar kita teise valdomame žemės sklype turi individualius komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Komunalinių atliekų kiekio deklaruoti negali daugiabučių namų gyventojai.

Vietinės rinkliavos mokėtojams, nepateikusiems deklaracijos iki lapkričio 30 d., vietinė rinkliava už ateinančius metus bus skaičiuojama pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytus parametrus: pagrindinę tikslinę nekilnojamojo turto naudojimo paskirtį ir bendrąjį plotą.

Po lapkričio 30 dienos gautos deklaracijos nebus priimamos, išskyrus naujus vietinės rinkliavos mokėtojus, kurie gali pareikšti norą deklaruoti komunalinių atliekų kiekius per 30 kalendorinių dienų nuo turto registravimo, įmonės įsteigimo arba veiklos pradžios.

Taip pat lapkričio 30 diena – tai paskutinis deklaracijos už einamuosius metus patikslinimo terminas vietinės rinkliavos mokėtojams, kuriems pasikeitė komunalinių atliekų surinkimo konteinerių kiekis, konteinerių tūris, konteinerių tuštinimo dažnumas.

Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų deklaravimo aprašas ir deklaracijos forma patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr.T2-331.

Deklaravimo aprašą ir deklaracijos formą galima rasti interneto puslapiuose www.kratc.lt, www.klaipeda.lt arba gauti KRATC Vietinės rinkliavos administravimo skyriuje, Liepų g. 15, Klaipėdoje.

Užpildytas deklaracijas galima pristatyti arba atsiųsti paštu adresu Liepų g. 15, LT 92138, Klaipėda.

Daugiau informacijos nemokama telefono linija 8 800 13344.

Deklaracijos forma

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA: Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-331

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų deklaravimo procedūros tvarką.

2. Vietinės rinkliavos mokėtojui, nusprendusiam vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) mokėti pagal deklaruojamą komunalinių atliekų kiekį už nekilnojamojo turto objektą, tais pačiais mokestiniais metais negali būti taikomas kitas parametras, pagal kurį skaičiuojama metinė Vietinė rinkliava, išskyrus atvejus, kai nustatomas šio Tvarkos aprašo pažeidimas.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. Komunalinių atliekų deklaracija (toliau – Deklaracija) – tai Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos formos dokumentas, kuriame Vietinės rinkliavos mokėtojas deklaruoja komunalinių atliekų kiekį.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose, Statybos techniniame reglamente STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintuose Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

III. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAI, TURINTYS TEISĘ DEKLARUOTI KOMUNALINES ATLIEKAS

5. Komunalines atliekas turi teisę deklaruoti komunalinių atliekų turėtojai, jei jiems objektyviai ir nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų įmanoma nustatyti konkretų perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį ir kurie komunalines atliekas kaupia:
5.1 komunalinių atliekų surinkimo konteineriuose, esančiuose visuomenines paskirties statinių patalpose, įrengtose pagal STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ reikalavimus;
5.2. komunalinių atliekų surinkimo konteineriuose, esančiuose privačios nuosavybės ar kita teise valdomame žemės sklype.

6. Privačios nuosavybės ar kita teise valdomame žemės sklype gali būti taikomas tik vienas metinės Vietinės rinkliavos administravimo būdas (pagal pagrindinę tikslinę nekilnojamojo turto naudojimo paskirtį ir plotą arba deklaruojamų komunalinių atliekų kiekį).

IV. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ DEKLARAVIMO IR VIETINĖS RINKLIAVOS PERSKAIČIAVIMO PRINCIPAI

7. Vietinės rinkliavos mokėtojai gali deklaruoti komunalinių atliekų kiekį už ateinančius metus ne vėliau kaip iki lapkričio 30 d. imtinai, o naujai įsisteigę ar pradėję veiklą arba įgiję nuosavybes ar kitą teisę į nekilnojamąjį turtą – per 30 kalendorinių dienų nuo įsisteigimo ar veiklos pradžios arba nekilnojamojo turto teisės įgijimo momento.

8. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – KRATC) turi teisę pratęsti Deklaracijos pateikimo terminą, jei asmuo, deklaruojantis komunalines atliekas, praleido Deklaracijos pateikimo terminą dėl objektyvių nuo asmens valios nepriklausiančių priežasčių.

9. Vietinės rinkliavos mokėtojai, pageidaujantys deklaruoti komunalinių atliekų kiekį, užpildo Deklaraciją ir ją pateikia KRATC.

10. KRATC patikrina, ar pateikta Deklaracija atitinka šio Tvarkos aprašo 5 punktą, ir teikia derinti atliekų surinkėjui.

11. KRATC pateiktų dokumentų, suderintų su atliekų surinkėju, pagrindu parengia Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą (toliau – Mokėjimo pranešimas) pagal deklaruotą komunalinių atliekų kiekį už visą mokestinį laikotarpį.

12. Tuo atveju, kai pateikti dokumentai ar duomenys neatitinka šiame Tvarkos apraše nurodytų reikalavimų arba atliekų surinkėjas nederina atliekų kiekio, apie tai informuojamas Vietinės rinkliavos mokėtojas ir jam formuojamas Mokėjimo pranešimas pagal nekilnojamojo turto plotą ir paskirtį.

13. Pasikeitus komunalinių atliekų surinkimo konteinerių kiekiui, konteinerių tūriui, konteinerių tuštinimo dažnumui, Vietinės rinkliavos mokėtojai privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas, pateikti patikslintą Deklaraciją. Paskutinis Deklaracijos patikslinimo terminas – einamųjų mokestinių metų lapkričio 30 d.

14. KRATC, gavęs Vietinės rinkliavos mokėtojo patikslintą Deklaraciją, formuoja patikslintą Mokėjimo pranešimą.

15. Skaičiuojant metinį mišrių komunalinių atliekų kiekį tonomis, naudojamos šios komunalinių atliekų tūrio (m3) pavertimo svorio matu (t) koeficiento reikšmės:
15.1. 0,137 – individualių namų savininkams ir (ar) naudotojams;
15.2. 0,110 – kitiems Vietinės rinkliavos mokėtojams, deklaruojantiems komunalines atliekas.

16. Skaičiuojant metinį bendrą komunalinių atliekų kiekį tonomis naudojamas procentinis 7,5 biodegraduojamų ir didžiųjų atliekų koeficientas.

17. Mažiausias leistinas mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerio tūris – 0,24 m3.

18. Konteinerių tuštinimo dažnumas negali būti retesnis nei nurodytas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Atliekų turėtojai atsako už Deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą.

20. Atliekų surinkėjai atsako už teisingai suderintą Deklaraciją, t. y. Deklaracijoje nurodytas komunalinių atliekų surinkimo konteinerių kiekis, tūris ir tuštinimo dažnumas privalo sutapti su faktinėmis aplinkybėmis.

21. Atliekų turėtojai privalo sudaryti galimybę KRATC tikrinti komunalinių atliekų kaupimą (atliekų turėtojų komunalinių atliekų surinkimo konteinerių kiekį, tūrį ir tuštinimo dažnumą) be atskiro KRATC pranešimo apie planuojamą patikrinimą.

22. Nustačius neatitikimą tarp deklaruoto ir kaupiamo komunalinių atliekų kiekio bei faktą, kad Vietinės rinkliavos mokėtojas neturėjo teisės deklaruoti komunalinių atliekų kiekio, Vietinės rinkliavos mokėtojui mokestiniais metais taikoma metinė Vietinės rinkliava pagal nekilnojamojo turto plotą ir paskirtį.

23. Šio Tvarkos aprašo įgyvendinimą kontroliuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius ir jo įgalioti asmenys. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius reglamento nustatyta tvarka už šio Tvarkos aprašo įgyvendinimą atsiskaito Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai.